Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Наука и истражување25

Целта на политиката на наука и истражување на ЕУ е да се создаде научен и технолошки систем како еден од клучните фактори за одржлив и економски развој. ЕУ Acquis во делот на наука и истражување, во согласност со Договорот за функционирање на ЕУ, бара од земјите-членки да ги преземат чекорите и да ги спроведат потребните активности за реализација на Европската истражувачка област и да ги преземат потребните мерки за да обезбедат спроведување на Рамковната програма за истражување и иновации – Хоризонт 2020. Целта на политиката за истражување на ЕУ е зајакнување на научните и технолошките основи на Европската унија преку создавање на Европска област за истражување, во која истражувачите, научното и технолошкото знаење се движат слободно и ја поттикнуваат конкурентноста (вклучително и нивните економии), промовирајќи ги сите потребни истражувачки активности, вклучително и задолжителни истражувачки активности, како и мерки засновани на други политики на ЕУ. На патот кон Европската истражувачка област, важно е земјите-кандидати целосно да учествуваат во Рамковните програми за истражување.

Знаењето, како најважен интелектуален ресурс, станува сè поголемо, и воспоставувањето на стабилен систем на истражување станува основно во современите општества и главна сила зад подобрување на животниот стандард.

Преку своите стратегии и програми, ЕУ обезбедува високи квалитетни услови за развој на науката и истражувањето, што е корисно за економскиот раст. Со цел да се обезбеди постигнување на главната цел на Лисабонската стратегија, што ја прави ЕУ најконкурентна и динамична економија во светот, земјите-членки одлучија да ги зголемат своите инвестиции во науката и истражувањето на 3% од БДП и со тоа да ја охрабрат конкурентност и раст.

Законодавството од областа на науката и истражувањето не бара транспонирање на правилата на ЕУ во националниот правен поредок. Капацитетите за имплементација се однесуваат на постоењето на потребните услови за ефективно учество во Рамковните програми на ЕУ, за интеграција во Европската област на истражување и за придонес во Унијата за иновации. Успешно спроведување на законодавството на ЕУ во оваа област генерално значи исполнување на условите неопходни за ефективно учество во истражувачки програми. Потребен е добар административен капацитет, како и извонредност во науката за успешно спроведување на истражувачки проекти и иновации заедно со субјекти за истражување од земји-членки на ЕУ и меѓународни партнери.

Учество во научни програми – Македонскиот научен систем ја отвора можноста за целосно учество во програмите на Европската унија за наука и истражување. На овој начин, македонските научници се вклучуваат во меѓународни проекти и обезбедуваат дополнително финансирање за истражување. Покрај тоа, конкурентноста на македонските истражувачи може да се подобри со други структурни и концептуални промени, како што се евалуацијата на научните институти и високообразовните институции, нивната поврзаност и заедничките програми со економијата. Заедничките програми помагаат многу во постигнувањето напредок и подобрување на квалитетот на животот активности во науката, истражувањето и иновациите, бидејќи европските земји можат на тој начин да постигнат подобри заеднички резултати и поефикасно да се натпреваруваат со традиционалните конкуренти (САД) и со новите економски сили (Кина). Европската унија го основа Европскиот институт за иновации и технологија (ЕIT) во 2008 година за да ги соедини трите страни на „триаголникот на знаење“, кој работи преку партнерство помеѓу приватниот сектор, истражувачката заедница и универзитите.

Европска област на истражување –  Со оваа програма се создава Европска област на истражување, а двете главни цели на програмата се: зајакнување на научните и технолошките основи на европската индустрија и зајакнување на меѓународната конкурентност со промовирање на истражувања за поддршка на упатствата на Европската унија.

Мобилност на научниците – Зголемувањето и олеснувањето на подвижноста на научниците и истражувачите се спроведува преку програмата на Европската комисија EURAXESS. На програмата учествуваат 37 европски земји и над 200 центри на EURAXESS во сите поголеми градови во Европа.

 

Институција носител за Работната група за Поглавјето 25:

НАУКА И ИСТРАЖУВАЊЕ е:

Министерство за образование и наука

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

 

Во работната група а во зависност од подрачјето на работната група ќе учествуваат и следните институции:

 

ПОЛИТИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ за кое подрачје институција носител е:

Министерство за образование и наука

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

 

Министерството за економија
Министерство за финансии

Министерство за животна средина и просторно планирање

Министерство за транспорт и врски

Министерство за информатичко општество и администрација
Министерствo за Труд и Социјална Политика

Министерство за здравство

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Министерство за одбрана

Фонд за иновации и технолошки развој

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

Државен завод за индустриска сопственост

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија

 

 

 

РАМКОВНИ ПРОГРАМИ за кое подрачје институција носител е:

 

Министерство за образование и наука

 

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

 

Министерство за локална самоуправа

Фонд за иновации и технолошки развој

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

Државен завод за индустриска сопственост

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија

 

ЕВРОПСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОСТОР за кое подрачје институција носител е:

 

Министерство за образование и наука

 

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

 

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија

 

 

 

 

Европска област на истражување (ЕRА)

Извршна агенција за иновации и мрежи (INEA)

Хоризонт 2020

Хоризонт 2020 – Профили на земји

ЕУ Статистика – Истражување и иновации

Стратегија за истражување и иновации на ЕУ

Знаење: Публикации, алатки и податоци – ЕУ

ЕУ Закони и прописи за наука и истражување

Проекти за истражување и иновации

Истражување и наука – Финансирање (Европска Комисија)

ERAC - Европски комитет за истражување и иновации

EURAXESS – Истражување во движење

ESFRI - Европски стратешки форум за истражувачки инфраструктури

ЕSF -  Европска Фондација за наука

COST - Европска соработка во науката и технологијата

Science Business

EERA - Европско здружение за образовни истражувања

ALLEA - Eвропска Федерација на Академиите на Науките и Човештвата

YERUN - Млади Европски Истражувачки Универзитети

SCIENCE EUROPE

ЕУ натпревар за млади научници (EUCYS)

Меѓународната агенција за атомска енергија (MAAE)