Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Финансиска контрола32

Работна група (за подготовка на НПАА и на преговарачки позиции)

Институција носител за Работната група за Поглавјето 32:

 ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА е:

Министерство за финансии.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

Министерство за внатрешни работи
Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција
Генерален секретаријат на Влада на Република Северна Македонија
Државен завод за ревизија
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

Во работната група а во зависност од подрачјето на работната група ќе учествуваат и следните институции:

JАВНА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА И НАДВОРЕШНА РЕВИЗИJА за кое подрачје институција носител е:

Министерство за финансии.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција
Државен завод за ревизија

ЗАШТИТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕУ  за кое подрачје институција носител е :

Министерство за финансии.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција
Министерство за внатрешни работи
Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

Други релевантни институции и актери

Народна банка на Република Северна Македонија
ЦФЦД Сектор за Централно финансирање и склучување на договори
Министерство за финансии – Царинска управа