Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Сакам да дознаaм повеќе

Спогодба за стабилизација и асоцијација на Република Македонија мк

Спогодба за стабилизација и асоцијација на Република Македонија анг

Протоколи кон Спогодба за стабилизација и асоцијација на Република Македонија мк

Националната програма за усвојување на правото на Европската унија НПАА 2017-2019 мк

Пржински договор 2015

Итните реформски приоритети 2015

План 18-План на Владата за итните реформски приоритети 2018

Пристапно партнерство на Македонија со Европската унија 2008 год.

Програмата за економски реформи (ПЕР) 2018-2020 мк

Програма за рурален развој ИПАРД 2014-2020 анг

Ревидиран Национален стратешки документ за ИПА 2014-2020 анг.

Оценка на Европската комисија на Економските реформски програми на Македонија и државите од Западниот балкан за 2019 год.

Аналитички извештај на Европската комисија за апликацијата за членство на Македонија 2005 анг.

Извештај на Европската комисија за (напредокот на) Северна Македонија за 2019 год. анг.

Извештај на Европската комисија за напредокот на Северна Македонија за 2019 год. мк

Заклучоци на Советот на ЕУ (за општи работи) за проширување јуни 2018

Заклучоци на Советот на ЕУ (за општи работи) за проширување јуни 2019

Заклучоци на Европскиот совет за проширувањето октомври 2019

Мислење на Комисијата за апликацијата за членство на Македонија 2005 анг.

Ревидирана методологија на Европската комисија за проширување 2020 год

Брошура: Трансформативната моќ на проширувањето мк