Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Надворешни односи30

Работна група (за подготовка на НПАА и на преговарачки позиции)

Институција носител заРаботната група за Поглавјето 30:

НАДВОРЕШНИ ОДНОСИ е:

Министерство за економија.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Министерство за финансии
Министерство за транспорт и врски
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за култура
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии – Царинска управа
Агенција за супервизија на осигурување
Македонска банка за обнова и развој.

Во работната група а во зависност од подрачјето на работната група ќе учествуваат и следните институции:

ЗАЕДНИЧКА ТРГОВСКА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е:

Министерство за економија.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за финансии – Царинска управа
Министерство за финансии

БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ СО ТРЕТИ ЗЕМЈИза кое подрачје институција носител е

Министерство за економија.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за надворешни работи
Министерство за финансии

РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е

Министерство за надворешни работи

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за економија
Министерство за финансии

ХУМАНИТАРНА ПОМОШза кое подрачје институција носител е

Министерство за надворешни работи

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за економија
Центар за управување со кризи
Дирекција за заштита и спасување.

Други релевантни институции и актери

Стопанска комора на Република Македонија
Сојуз на стопански комори
Стопанска комора на северозападна Македонија
Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии.

ЦЕФТА Централно-европски договор за слободна трговија официјална страна
RCC Регионален центар за соработка за Југоисточна Европа
WTO/СТО Светска трговска организација : Македонија и СТО
ЕУ Програма EUCPM: Механизам за цивилна заштита на ЕУ 
ECHO Европскиот директорат за хуманитарна помош и цивилна заштита
Национален комитет за олеснување на трговијата
Инфо страна на МЕ: СТО Спогодба за олеснување на трговијата
Закон за надворешни односи: пречистен текст
Закон за меѓународни рестриктивни мерки
Резиме на европско законодавство на EUR - Lex за Надворешни односи
Резиме на европско законодавство на EUR - Lex за развојна политика
Резиме на европско законодавство на EUR - Lex за трговска политика
Резиме на европско законодавство на EUR - Lex за хуманитарна политика
Службата за надворешни односи на ЕУ:  EuropeanExternalActionService
Глобална Стратегија на ЕУ
Одговор за безбедност, одбрана и кризи
Мултилатерални односи
Човечки права и демократија
Заштита на бегалци и миграција
Хуманитарен и итен одговор
Развој и соработка
ЕУ Проширување и соседство
Економски односи, поврзаност и иновации
Трговска политика на ЕУ и одржлив развој
Политичко – безбедносен комитет на ЕУ