Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Еврометар и Евробарометар

На оваа страница се објавени резултати од истражувања на јавното мислење на граѓаните на нашата држава во однос на нивните ставови, мислења и перцепции поврзани со пристапувањето кон Европската Унија. Користиме два извори на податоци и тоа Евробарометарот на Евростат како и резултати од истражувачкиот програм Еврометар на ЕвроТинк – Центарот за европски стратегии, во кој од 2014 година наваму редовно се мерат трендовите. Податоците се визуелизирани во форма која овозможува графиците да се симнат како слика или како код што може да се закачи на било кој веб сајт.Порадоците редовно ќе бидат обновувани како стануваат јавно достапни

Евробарометар/Евростат (визуелизација panel.mk)