Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

КАРДС (CARDS) програма

Во 2000 година Канцеларијата на Европската комисија беше подигната на ниво на Делегација на Европската комисија.

Советот на министри на Европската унија во декември 2000 година донесе Одлука (Регулатива) со која се воспостави КАРДС (CARDS) програмата, како програма за помош на Европската унија на државите кои припаѓаат на Процесот на стабилизација и асоцијација.

24/12/2000