Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Македонија во 1998

  • Во јануари 1998 по ратификација од двете страни Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Европската заедница стапи во сила.
  • Во февруари 1998 во Охрид се одржа прва средба на министерско ниво меѓу РМ и ЕУ. Истиот месец Собранието усвои Декларација за развој на односите меѓу РМ и ЕУ во која членството во ЕУ се определува како стратешка цел на Македонија.
  • Во март 1998 година, во Скопје, се одржа првиот состанок на заедничкиот Совет за соработка како тело надлежно да ја следи реализацијата на Спогодбата за соработка.
24/01/1998