Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Македонија во 2007

Република Македонија ја усвои Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА), го донесе Националниот развоен план (НРП) за периодот 2007-2009 година, како и Претпристапната економска програма (ПЕП).

 

24/02/2007